Partnerzy serwisu:
Na jakiej podstawie nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej przy zamówieniu z wolnej ręki?

Pytanie:

Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na te same roboty budowlane. W jednym postępowaniu wpłynęła oferta, która została odrzucona zgodnie z  art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy a w drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W postępowaniach tych zamawiający żądał oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jako podmiotowego środka dowodowego, na wezwanie. Wobec braku wpływu jakiejkolwiek oferty zamawiający chce przeprowadzić postępowanie na podstawie art. 305 w pkt 2 w trybie z wolnej ręki. Czy musi oczekiwać tak samo dokumentu w postaci braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla zachowania tożsamych warunków zamówienia? Nie może tu pojawić się inna oferta, ale z drugiej strony w pierwszym postępowaniu na te same roboty jedna oferta została złożona.

Odpowiedź:

W tym przypadku nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Warunki zamówienia zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 29 ustawy Pzp. Należy przez nie rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zamówieniu z wolnej ręki nie można postawić istotnie zmienionych warunków zamówienia w stosunku do tych, które zastosowano w trybie podstawowym. Istotność zmian warunków trzeba rozpatrywać pod kątem wpływu tej zmiany na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia.

W mojej ocenie rezygnacja z żądania złożenia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej jako podmiotowego środka dowodowego w trybie zamówienia z wolnej ręki jest zasadna. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Renata Dzikowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

  grupa kapitałowa
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy złożyli konkurencyjne oferty.
  Fot. Shutterstock
 • Jak zakwalifikować zamówienie na wymianę okien w budynku?

  wymiana okien
  Andrzej Łukaszewicz
  Planowaną przez zamawiającego wymianę okien wraz z montażem należy zakwalifikować jako robotę budowlaną zgodnie z definicją z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp.
  Wymiana okien w blokach
 • Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

  tryb podstawowy
  Iwona Bujak
  W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.
  Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych