Partnerzy serwisu:

Pytanie

W 2023 r. zamawiający zamierza wykonać 2 łazienki w budynku szkoły oraz wyremontować 2 łazienki. W 2023 r. zamierza przeprowadzić remont świetlicy (tryb podstawowy bez negocjacji), obejmujący remont 1 sali, 2 łazienek i kuchni. Pytanie brzmi: czy do wyboru trybu postępowania dla remontu 2 łazienek w budynku urzędu i budynku szkoły należy zliczyć wartości wszystkich wskazanych powyżej zadań. Zamawiający chciałby skorzystać z art. 30 ustawy Pzp. 

Odpowiedź 

Ogólnie obowiązującą zasadą jest, że roboty budowlane szacowane są odrębnie dla każdego obiektu. To właśnie obiekt, w rozumieniu ustawy Pzp, wyznacza zakres robót szacowanych łącznie oraz stosownie do zamierzeń zamawiającego. Jeżeli urząd i szkoła nie stanowią jednego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, wówczas roboty dla każdego z tych budynków powinny być odrębnie szacowane. Należy jednak zaznaczyć, że występują również opinie nakazujące sumowanie robót budowlanych, jeżeli mają taki sam zakres, mimo że są realizowane na różnych obiektach. Najczęstszym przykładem są tutaj roboty budowlane drogowe oraz wymiany oświetlenia ulicznego w różnych częściach miasta, a także remonty dachów w różnych obiektach. 

W związku z powyższym w ocenie autora konieczne jest porównanie zakresu robót do wykonania w ramach remontu łazienek. Jeżeli zakres ten się pokrywa, to bezpieczniejszym rozwiązaniem dla zamawiającego będzie zsumowanie tych robót pomimo ich wykonania na różnych obiektach. W przeciwnym wypadku roboty powinny być oszacowane odrębnie dla każdego obiektu. 

Podstawa prawna  

art. 7 pkt 14, art. 30, art. 34 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior – autorka bloga www.blogopzp.pl, były kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów instytucji zamawiającej, posiada tytuł radcy prawnego

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl