Partnerzy serwisu:

Pytanie

Gmina do podpisania umowy musi mieć zabezpieczone środki finansowe, a jak wygląda sytuacja z ochotniczymi strażami pożarnymi (które są stowarzyszeniami)?

Odpowiedź

Wobec OSP, niebędącej jednostką sektora finansów publicznych, nie mają zastosowania przepisy ustawy o finansach publicznych, w tym art. 46 ust. 1, który zobowiązuje do "zabezpieczenia środków" przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ufp wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego lub w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (art. 46 ust. 1 ufp).

Jak wynika z przywołanych przepisów, to jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do dbania o to, by zaciągnięte zobowiązania znajdowały swoje pokrycie w budżecie. Ochotnicza straż pożarna nie należy do sektora finansów publicznych i z tego względu nie jest zobowiązana do przestrzegania wskazanych wytycznych.

Tym samym przepisy prawa nie zakazują OSP zawierania umów bez uprzedniego zabezpieczenia środków na ich realizację.

Podstawa prawna

art. 44 ust.1, art. 46 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl