Partnerzy serwisu:

Pytanie

Dzisiaj wysłałem do TED ogłoszenie o zamówieniu. Zostanie ono opublikowane na stronie TED 3 maja 2024 r. Czy to oznacza, że w ustawowo wolny dzień od pracy mam obowiązek zamieścić na stronie zamówienia to i pozostałe dokumenty, czy mogę to zrobić w kolejny dzień roboczy?

Odpowiedź

Jeżeli dniem publikacji jest dzień wolny od pracy, SWZ można opublikować na stronie internetowej prowadzonego postępowania w kolejnym dniu roboczym.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej "SWZ", od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.

Zdarzają się sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku obowiązek wynikający z przywołanego art. 133 ust. 1 ustawy Pzp może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.

Powyższe wielokrotnie potwierdzały składy orzekające KIO. Niezależnie od tego, że przywołane poniżej uchwały KIO zapadły w czasie obowiązywania uchylonej ustawy Pzp z 2004 roku, tezy w nich zawarte pozostają aktualne.

I tak, w uchwale z 9 października 2017 r. o sygn. KIO/KU 59/17 skład orzekający wskazał, że "[…] Nie ma przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 p.z.p. (aktualnie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp – przypis autora) stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 p.z.p. (aktualnie art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 115 ustawy KC), tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy".

Podobnie wypowiedział się skład orzekający KIO w uchwale z 23 czerwca 2017 r. o sygn. KIO/KU 23/17

Podstawa prawna

art. 8 ust. 1, art. 133 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl