Orginał dokumentu od wykonawcy

Marta Mikulska-Nawacka
27.08.2015 , aktualizacja: 25.08.2015 13:36
A A A
Orginał dokumentu od wykonawcy

Orginał dokumentu od wykonawcy (fot.Shutterstock)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej eliminuje podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.
Pytanie:

Wykonawca załączył do oferty nieaktualny na dzień składania ofert dokument CEIDG. W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentu wykonawca przesłał go e-mailem i faxem do zamawiającego. Czy zamawiający może uznać dokument złożony w takiej formie?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie może uznać za prawidłowe, uzupełnienie przedmiotowego dokumentu w formie maila lub faksu.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest dokumentem składanym w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Dokument ten został wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), zwane dalej rozporządzeniem.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po krokuPodstawa prawna

- § 3 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuZobacz także
Ogłoszenia różne