Progi stosowania ustawy Pzp

Marta Mikulska-Nawacka
28.10.2015 , aktualizacja: 27.10.2015 13:17
A A A
Progi stosowania Pzp

Progi stosowania Pzp (fot.Shutterstock)

Zlecenie wykonania robót naprawczych, których wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp.
Pytanie:

Zamawiający zrealizował w 2009 roku zamówienie publiczne na przebudowę drogi powiatowej. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Po upływie terminu do skorzystania z gwarancji rękojmi za wady uwidoczniły się na drodze liczne spękania. Na chwilę obecną zamawiający wystąpił do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Czy zamawiający może zaproponować w ugodzie sądowej rozwiązanie polegające na tym, że koszty wykonania robót w ramach programu naprawczego zostaną rozłożone pomiędzy zamawiającego a wykonawcę, w ten sposób, że oferent wykona prace naprawcze, a zamawiający zapłaci mu część poniesionych kosztów. Wartość robót wyniesie powyżej 30.000 euro i nie przekroczy progu 15.186.000 euro. Jeżeli przed sądem zostanie zawarta ugoda to czy zamawiający będzie miał obowiązek zlecenia wykonania robót naprawczych wykonawcy w trybie ustawy Pzp , a jeżeli tak to w jakim trybie?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuOdpowiedź:

Zamawiający chcąc zlecić wykonanie robót naprawczych nieobjętych rękojmią, będzie musiał według stanu faktycznego wskazanego w pytaniu stosować przepisy ustawy Pzp, czyli wyłonić w ramach procedury wykonawcę, który wykona przedmiotowe prace.

W ocenie autora, w zaistniałym stanie faktycznym, zlecenie wykonania robót naprawczych , których wartość przekracza równowartość 30.000 euro, będzie wymagało od zamawiającego zastosowania odpowiednich procedur ustawy Pzp.

Tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komorniczePodstawa prawna

art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).Zobacz także
Ogłoszenia różne