Korekta czynności w postępowaniu

Anita Zakościelna
16.01.2017 , aktualizacja: 12.01.2017 11:56
A A A
Korekta czynności w postępowaniu

Korekta czynności w postępowaniu (fot.Shutterstock)

Korekta czynności w postępowaniu jest dopuszczalna nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pytanie:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu poniżej progów unijnych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomił wykonawców o tej czynności i zwrócił wadium podmiotowi, którego oferta nie została wybrana. Wykonawca weryfikując oferty, doszedł do wniosku, iż w wybranej ofercie jest błąd, który powoduje, iż podlega ona odrzuceniu. Czy zamawiający może dokonać unieważnienia decyzji wyboru oferty i następnie wezwać do przedłożenia wadium wykonawcę (któremu je zwrócono) a następnie dokonać ponownego wyboru oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający ma możliwość zmiany czynności dokonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma jednak podstaw prawnych do tego, by w opisanej sytuacji żądać od wykonawcy ponownego wniesienia wadium.

Jeżeli zamawiający stwierdzi (np. z własnej inicjatywy, na skutek powzięcia nieznanych mu przed dokonaniem wyboru oferty informacji) potrzebę "poprawienia" swoich czynności już przeprowadzonych w postępowaniu, ma do tego prawo nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty. Może więc naprawiać błędy poprzez unieważnienie pierwotnie dokonanego wyboru oferty. W jego efekcie ma prawo powtórzyć czynności (np. wykluczyć wykonawcę albo anulować bezpodstawne wykluczenie czy odrzucić ofertę), a potem wybrać po raz kolejny najkorzystniejszą ofertę.

Pamiętaj

Celem postępowania jest doprowadzenie do zawarcia ważnej umowy po prawidłowym jego przebiegu, a więc samodzielna korekta nieprawidłowości przez zamawiającego jest jak najbardziej dopuszczalna.

Zobacz także
Ogłoszenia różne