Pzp a jednostki budżetowe

Andrzela Gawrońska-Baran
06.04.2017 , aktualizacja: 16.08.2017 15:11
A A A
Pzp a jednostki budżetowe

Pzp a jednostki budżetowe (Fot. Agencja Gazeta)

Jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy Pzp uprawnione jest stwierdzenie, że jednostka budżetowa powołana przez gminę w celu realizacji zadań własnych z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i odbioru ścieków komunalnych jest zwolniona ze stosowania ustawy Pzp?


Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Jednostki budżetowe mają status zamawiających wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp.

Podstawową grupę zamawiających tworzą na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Wśród tych jednostek znajdują się - w świetle art. 9 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. Pobrane dochody odprowadzają zaś na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazane w pytaniu wątpliwości mają związek - jak zakładam - m.in. z nową definicją zamówień sektorowych oraz umiejscowieniem w art. 132 ustawy Pzp dotyczącym zamówień sektorowych szerszego kręgu podmiotów niż przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. tj. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.

Zobacz także
Ogłoszenia różne