Zamówienia o wartości do 14.000 euro

Marek Okniński
21.05.2012 , aktualizacja: 21.05.2012 15:37
A A A
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy. Należy pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zakaz dzielenia zamówienia

W przypadku zamówień o wartości do 14.000 euro obowiązuje zakaz dzielenia zamówienia. Zamawiający nie może dzielić planowanych w danym roku zamówień tak aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 .

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia o wartości do 14.000 euro uzależniona jest od indywidualnej decyzji zamawiającego.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego, w zakresie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.:

- obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,

- opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych zamawianego asortymentu,

- określenia minimalnej ilości ofert, których złożenie jest wymagane dla uznania procedury udzielenia zamówienia za konkurencyjną,

- terminu składania ofert.

Brak możliwości odwołania

W zakresie zamówień o wartości do 14.000 euro wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze od decyzji zamawiającego.

Wykonawcy niezadowolonemu z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro pozostaje ewentualnie możliwość rozważenia podjęcia działań niezwiązanych z ustawą Prawo zamówień publicznych, a opartych na innych przepisach prawa. Możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała równowartości 14.000 euro. Wskazana możliwość wynika z art. 70 (5) § 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Termin na wniesienie takiego powództwa to 30 dni od daty, w której wykonawca wnoszący pozew dowiedział się o okolicznościach stanowiących przyczyny unieważnienia umowy.

Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?
Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych
Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć
Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?
Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk
Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?
Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?
Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)
Cześć IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)
Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
Cześć XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty
Część XII: Rażąco niska cena - poznaj definicję
Cześć XIII: Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz
Część XIV: Zasady wnoszenie odwołań do KIO
Część XV: Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu
Zobacz także
Ogłoszenia różne