Zamówienia uzupełniające

Marek Okniński
21.09.2015 , aktualizacja: 28.09.2015 11:06
A A A
Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające (fot. Shutterstock)

Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .
Zamówienia uzupełniające ze swej istoty mają charakter uzupełnienia potrzeb zamawiającego względem zamówienia podstawowego udzielanego w trybie konkurencyjnym.

Zamówienia uzupełniające, chociaż powiązane funkcjonalnie oraz proceduralnie z zamówieniem podstawowym, stanowią nowe, samodzielne zamówienie udzielane po negocjacjach z wykonawcą jednoznacznie wskazanym przez ustawę Pzp - z tym samym wykonawcą, który realizuje zamówienie podstawowe (patrz wyrok KIO z dnia 21 marca 2012 r. sygn. akt: KIO 475/12).

Należy jednocześnie podnieść, że istotą zamówienia uzupełniającego jest jego przewidywalność, planowy charakter. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na etapie postępowania w sprawie zamówienia podstawowego, ustalając wartość zamówienia z uwzględnieniem wartości przewidywanych zamówień uzupełniających.

Relacja czasowa pomiędzy zamówieniem uzupełniającym i podstawowym została określona i wyraża się w uprawnieniu zamawiającego do udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty przetargów z całego krajuProgi ustawowe

Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp).

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia uzupełniającego, względem zamówienia podstawowego, wynikającą np. z faktu że:

- wymaga ono nowej procedury udzielenia,

- zamówienie uzupełniające zlecane jest na podstawie podpisania nowej umowy,

- może być udzielone również po wykonaniu zamówienia podstawowego,

- zamawiający nie ma obowiązku udzielenia zamówienia pomimo, że było przewidziane w treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym,

- opublikowania ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych,

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednoliconyNa gruncie obowiązujących przepisów w szczególności ustawy Pzp oraz ustawy o Finansach publicznych, zamawiający przewidując zamówienia uzupełniające nie ma obowiązku zabezpieczania środków finansowych na te zamówienie w chwili ogłaszania postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego.

Środki finansowe na zrealizowanie zamówienia uzupełniającego powinny być zabezpieczone w budżecie jednostki w chwili wszczęcia procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego.