Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Marek Okniński
09.11.2015 , aktualizacja: 09.11.2015 14:31
A A A
Ustawia Pzp - protokół postępowania

Ustawia Pzp - protokół postępowania (fot.Shutterstock)

W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.
Opracowanie nowych przepisów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych wynika zarówno z doświadczeń zebranych w trakcie stosowania obecnie obowiązujących przepisów, zmian postulowanych przez stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców jak i konieczności dostosowania polskiego systemu zamówień publicznych do nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.:

- dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych , uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywa klasyczna),

- dyrektywę nr 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa).

Wskazane powyżej dyrektywy w zasadniczy sposób wpływają na konieczność uwzględnienia w nowej ustawie Pzp przepisów dotyczących:

- elektronizacji zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami;

- promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności;

- uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp.;

- uwzględnienia w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz zabezpieczenia społecznego poprzez m.in. przewidzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy;

- zwiększenia pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Zawarte w nowej ustawie Pzp przepisy uwzględniają jednak nie tylko zmiany konieczne ze względu na wymienione wyżej dyrektywy. Urząd Zamówień Publicznych opracował kompleksową zmianę przepisów, które mają również umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych do realizacji między innymi celów związanych z innowacyjnością, rozwojem społecznym, aktywizacją osób bezrobotnych, ochroną środowiska itp.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuProjekt nowej ustawy Pzp

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowego Pzp zakłada między innymi:

- obowiązek stosowania ustawy do zamówień których wartość jest wyższa niż kwota 127.000,00 zł.

- likwidację trybu zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki,

- zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne umożliwiające realizację procedury udzielenia zamówienia publicznego, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,

- rezygnację z wyznaczenia minimalnych terminów składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza progów unijnych. Proponowane przepisy nakładają na zamawiającego obowiązek wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty,

- wprowadzenie definicji istotnej zmiany umowy, poprzez wskazanie, że ma ona taki charakter jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej, i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były uwzględnione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej niż pierwotnie przyjęte,

b) zmiana prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie lub umowie ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza zakres umowy lub umowy ramowej,

d) zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia publicznego, nowym wykonawcą.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju