Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

Marek Okniński
25.01.2017 , aktualizacja: 25.01.2017 11:57
A A A
Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje! (fot. Shutterstock)

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania weszło w życie 24 stycznia 2017 roku

Z dniem 24 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r. poz. 47) *1

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania

Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, w tym w szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wynosi 15 000 zł.

Ponadto rozporządzenie precyzuje również sposób ustalania kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wnoszenia postępowania odwoławczego przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Wysokość wpisu od odwołania

Wykonawca wnosząc odwołanie zobowiązany jest wpłacić kwotę wpisu w wysokości wskazanej poniżej:

Rodzaj przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia w zależności od rodzaju zamawiającego

Wysokość wpisu od odwołania

Dostawy, Usługi

Poniżej 135 tys. €

 

7.500,00 zł.

Poniżej 209 tys. €

Dostawy, Usługi

Powyżej 135 tys. €

 

15.000,00 zł.

Powyżej 209 tys. €

Roboty budowlane

Poniżej 5.225 mln €

10.000,00 zł.

Powyżej 5.225 mln €

20.000,00 zł.

 

Do odwołań wniesionych do Prezesa KIO przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna


*1 Zmiana dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. poz. 238).