W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

Marek Okniński
21.06.2010 , aktualizacja: 30.11.2010 15:01
A A A
Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.
Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w art. 17 ust. 3 zobowiązuje gminy aby w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka, przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, zapewniony został bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Sposób realizacji wskazanego obowiązku zależy od decyzji wójta / burmistrza danej gminy. W związku z powyższym jeżeli wydatki ponoszone przez zamawiającego na zakup usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają równowartość 14.000 euro koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi. Procedura wyboru wykonawcy uzależniona jest od okoliczności faktycznych występujących na danym terenie. Jednak, co do zasady, najwłaściwszym są tryby podstawowe tj. przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Natomiast zastosowanie trybu zapytania o cenę do wyboru wykonawcy usług związanych z dowozem dzieci do szkoły nie powinno mieć zastosowania. Trudno bowiem uznać, że wszystkie firmy przewozowe działające na danym terenie specjalizują się w dowozie dzieci do szkół.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Dlatego też wartością zamówienia na dowóz dzieci do szkoły jest planowana wysokość wydatków jakie będą poniesione w całym roku kalendarzowym a nie półroczu danego roku szkolnego.

Zapamiętaj

Odstąpienie od przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego będzie możliwe jedynie w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia, którego przedmiotem jest dowóz dzieci do szkół będzie poniżej kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 14.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).