Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Andrzela Gawrońska-Baran
06.11.2013 07:50
A A A
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy daną usługę świadczy tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Pytanie

Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Odpowiedź

Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający wykaże, że jest tylko jeden wykonawca zdolny wykonać przedmiotowe zamówienie.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy daną usługę świadczy tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Należy zauważyć, że dotychczasowy przepis art. 67 ust. 3 lit. d Pzp został uchylony 1 stycznia 2013 r. (zezwalał na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do zamówień na zastrzeżone usługi pocztowe w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe). Stało się to na skutek likwidacji instytucji zastrzeżonych usług pocztowych.

Zobacz także
Ogłoszenia różne