Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

Andrzela Gawrońska-Baran
20.01.2014 15:06
A A A
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Jakie zapisy znowelizowanej ustawy podwykonawczej muszą znaleźć się obowiązkowo w siwz i w nowym wzorze umowy?

Odpowiedź

Stosownie do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli zatem zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, czy też prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia na dostawy (art. 36a ust. 2), w siwz musi znaleźć się informacja o tym obowiązku. Poza tym w siwz na roboty budowlane powinny znaleźć się wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (tylko wtedy gdy takie wymagania są stawiane), a także informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które ze względu na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu (o ile zamawiający określa takie informacje).

Wskazane postanowienia siwz mają naturę fakultatywnych (są w ust. 2), ale stają się obligatoryjnymi, gdy mają zastosowanie w danym postępowaniu (np. zamawiający stawia określone wymagania). Należy przy tym pamiętać, że wzór umowy stanowi integralną część siwz.

Umowy o podwykonawstwo według nowych przepisów

W odniesieniu do wzoru umowy wskazać należy, że art. 143d określa, jakie elementy mają obowiązkowo zostać zawarte w umowie o roboty budowlane. Jest to tzw. minimum, które musi być w umowie. Użycie wyrazu "w szczególności" oznacza, że zamawiający może zawrzeć w umowie (co jest rzeczą naturalną) także inne postanowienia.

Uwaga!

To do decyzji zamawiającego pozostawia się określenie szczególnych wymagań co do umowy o podwykonawstwo np. uzależnionych od jej przedmiotu.

Przepis art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy możliwości określenia wymagań szczegółowych związanych z treścią umów o podwykonawstwo. Istotnie także niektóre przepisy Prawa zamówień publicznych (np. art. 143b) już poniekąd określają zakres potencjalnej ingerencji zamawiającego w treść umowy o podwykonawstwo. Wydaje się jednak, że zapisy siwz miałyby dotyczyć innych wymagań niż określone w innych przepisach nowelizacji. Byłoby mało racjonalne, aby ustawodawca nakazywał przepisywać do siwz dodatkowo to, co wynika już z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Taki odrębny charakter wymagań zamieszczanych w siwz potwierdza np. art. 143b ust. 3 pkt 1, dotyczący zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w siwz.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne