Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

Marta Mikulska-Nawacka
30.07.2015 09:30
A A A
Zmiana treści oferty

Zmiana treści oferty (fot.Shutterstock)

Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.

Pytanie:

Jeden z wykonawców nie wypełnił w ofercie jednego z punktów, który brzmiał: "Usługami kierować będzie:..". Z innych dokumentów nie wynika, która to będzie osoba, ponieważ jest to sp. z o.o. i jest zarządzana przez trzy osoby. Czy taka oferta, w przypadku gdy kryterium była cena, powinna zostać odrzucona przez zamawiającego ? Czy zamawiający może dopisać lub poprosić o dopisanie takiej osoby przez tegoż wykonawcę? Czy taki brak ma istotne znaczenie?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający powinien odrzucić ofertę, w której nie wskazano osoby kierującej osobami.

Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty (negocjowania jej treści) w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy, a takim uzupełnieniem treści oferty byłoby wskazanie osoby kierującej usługami, jeżeli jej dane nie wynikają z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Podstawa prawna

- art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne