Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

Andrzela Gawrońska-Baran
03.09.2015 08:00
A A A
Ocena oferty

Ocena oferty (fot.Shutterstock)

Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie , w którym kryterium to 100% cena. Czy trzeba wybrać ofertę najkorzystniejszą (wezwania, uzupełnienia itd.), a następnie wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomić o unieważnieniu postępowania? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium, a zamawiający stosuje np. cenę i gwarancję?

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Odpowiedź:

Z literalnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wynika, że powinno dojść do porównania kwoty przeznaczanej na zamówienie z ceną oferty najkorzystniejszej lub z ceną najniższą. W wielu przypadkach eliminuje to potrzebę badania i oceny ofert przed unieważnieniem przetargu. Jeżeli bowiem oferty ocenia się tylko pod względem ceny, a brak oferty z ceną równą lub niższą od kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert, nie ma potrzeby poprzedzenia czynności unieważnienia badaniem i oceną ofert. Przedstawione w pytaniu wątpliwości ujawniają istniejący w praktyce problem dotyczący możliwości unieważnienia postępowania bez uprzedniego badania oraz oceny ofert w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie. W sytuacji natomiast, gdy zamawiający może zwiększyć środki finansowe do ceny najkorzystniejszej oferty zamawiający dokonuje wyboru oferty i upada przesłanka do unieważnienia.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne