Dokumentacja przetargowa

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
14.10.2015 10:51
A A A
Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa (fot.Shutterstock)

Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytanie:

Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia dokumentu, który będzie potwierdzał brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ? Jeśli tak , to czy należy zaakceptować dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wystawione przed jak i po dacie dokumentu pierwotnego spełniające oczywiście wymóg, iż nie mogą być one wystawione lub też potwierdzać stanu istniejącego w terminie innym niż cyt. " nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert " ?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy dołączone do oferty aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdza, że wykonawca zalega z opłacaniem podatków, należy wezwać go do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w ten sposób oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Obowiązek wezwania

Zwrot "wzywa" zastosowany w art. 26 ust. 3 nie pozwala mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z obowiązkiem zamawiającego wezwania do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia, o ile nie jest konieczne odrzucenie oferty takiego wykonawcy lub unieważnienie samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nawet jeśli zaległość wynosi jedynie 3 zł.

W konsekwencji należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne