Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

Agata Smerd
12.11.2015 15:18
A A A
Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu (fot.Shutterstock)

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Jesteśmy jednostką samorządową. Proszę o odpowiedz czy można zastosować cenę jako jedyne kryterium w przetargu na dostawę energii? Nie znajdujemy sensownego drugiego kryterium, które usprawiedliwiałoby np. płacenie drożej za energię.

Odpowiedź:

Ponieważ dostarczanie energii elektrycznej jest działalnością regulowaną, na którą wymagane jest uzyskanie koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wielu zamawiających i komentatorów uznaje, że dostawa taka nie ma charakteru powszechnej dostępności - dotyczy nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Dlatego też w mojej ocenie zastosowanie ceny jako jedynego kryterium może spotkać się z zarzutami organów kontrolujących. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowego kryterium, np. udziału prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Regulacje Pzp

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie co oznaczają pojęcia "powszechnie dostępny" oraz "o ustalonych standardach jakościowych". Przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp nie precyzuje tych pojęć, niemniej jednak tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne