Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

Andrzej Łukaszewicz
16.02.2016 10:39
A A A
Konsorcjum

Konsorcjum (fot.Shutterstock)

Wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego konsorcjum na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Pytanie:

W siwz postawiono warunek, że wykonawca ma wykonać dwie roboty budowlane w zakresie prac remontowych. Jak prawidłowo ocenić spełnianie tego warunku w sytuacji, gdy jeden z wykonawców posiada własne doświadczenie w zakresie jednej roboty, a drugą wykazuje poprzez doświadczenie podmiotu trzeciego również w zakresie wykonania jednej roboty budowlanej. Czy w tej sytuacji warunek jest spełniony? Czy przy tak postawionym warunku sumuje się te doświadczenia?

Odpowiedź:

W przypadku konsorcjum sumuje się wiedzę i doświadczenie wszystkich członków konsorcjum, tak więc postawiony przez zamawiającego warunek wiedzy i doświadczenia w postaci minimum dwóch wykonanych robót budowlanych w zakresie remontów zostanie potwierdzony.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

W opisanym przypadku zamawiający żąda wykazania minimum dwóch robót budowlanych, których przedmiotem był remont. Postawienie warunku wykazania zrealizowania minimum dwóch robót budowlanych w zakresie remontów może zostać potwierdzone przez wykonawcę , który samodzielnie wykonywał roboty budowlane lub też w przypadku, gdy nie posiada takiego doświadczenia poprzez podmiot trzeci, który na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp udostępnia swój potencjał wiedzy i doświadczenia składając odpowiedni dokument użyczenia.

A zatem wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W niektórych przypadkach wykonawca, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia i wiedzy może wraz z innym wykonawcą złożyć ofertę wspólną jako konsorcjum, gdzie wykazana zostanie wykonana jedna robota budowlana dla każdego z konsorcjantów.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

-art. 22 ust. 1, art. 23, art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

Zobacz także
Ogłoszenia różne