Zamówienia na dostawy i usługi

Mariola Kubicka
13.04.2016 09:50
A A A
Zamówienia na dostawy

Zamówienia na dostawy (fot.Shutterstock)

Zamówienie na usługi i dostawy z zakresu działalności kulturalnej powinny polegać na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania art. 4 pkt 8b) ustawy Pzp - zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z zakresu działalności kulturalnej. Czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu typu: nagłośnienie, oświetlanie sceny, są objęte przywilejem wynikającym z ww. przepisu? Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Tego rodzaju usług nie można zakwalifikować do usług i dostaw z zakresu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 4 pkt 8b ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zamówienia na dostawy i usługi a działalność kulturalna

Aby odpowiedzieć na pytanie czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu typu: nagłośnienie, oświetlanie sceny można zaliczyć do usług i dostaw z zakresu działalności kulturalnej należy przeanalizować przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której znajduje się definicja działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 1 ust.1 ww. ustawy, przez działalność kulturalną należy rozumieć tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. ( )

Biorąc powyższe pod uwagę, w mojej opinii, zakupu usług lub dostaw związanych z nagłośnieniem i oświetlaniem sceny nie można zakwalifikować do usług i dostaw ? z zakresu działalności kulturalnej tj. do tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne