Odrzucenie oferty przetargowej

Justyna Andała-Sępkowska
31.05.2016 08:00
A A A
Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej (Fot.Shutterstock)

Niewskazanie wymaganej w siwz nazwy producenta stanowi przesłankę do odrzucenia oferty przetargowej.

Pytanie:

Czy fakt, że wykonawca nie podał nazwy producenta w jednej pozycji formularza cenowego (mata łazienkowa), może stanowić podstawę odrzucenia oferty ? Taki wymóg wynikał z siwz. Postępowanie dotyczy dostawy środków czystości o wartości szacunkowej 238.421,85 zł, a wartość netto pozycji "mata łazienkowa" wynosi 390,72 zł. Wykonawca na wezwanie zamawiającego odpisał, że dystrybutor w Polsce ma zakaz udzielania takich informacji. Wiadomo jedynie, że producent pochodzi z jednego z krajów azjatyckich.

Odpowiedź:

Niewskazanie wymaganej w siwz nazwy producenta powoduje ziszczenie się przesłanki odrzucenia oferty wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp . Jej treść nie odpowiada bowiem treści siwz. Takiej niezgodności, co do zasady, nie można poprawić w sposób przewidziany przepisami ustawy Pzp. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyrok KIO

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok KIO z 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt KIO 1292/11). Izba orzekła w nim, że: "(...) Brak wskazania i skonkretyzowania przedmiotu dostawy na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz, opisaniu przedmiotu dostawy. Innymi słowy, wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego nie wskazał, jakie konkretnie urządzenie oferuje, wskazał jedynie, iż będzie to bliżej nieokreślone urządzenie o parametrach odpowiadających wymaganiom zamawiającego. Powyższy brak niemożliwy jest również do sanowania w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy jako zasadnicza niezgodność treści oferty i siwz (...)".

Zobacz także
Ogłoszenia różne