Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Andrzela Gawrońska-Baran
06.02.2017 08:24
A A A
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (fot.Shutterstock)

Wymaganie uzasadnienia uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez wszystkich konsorcjantów jest wymaganie w wyjątkowych sytuacjach.

Pytanie:

Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami?

Odpowiedź:

W przypadku warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , jedynie w wyjątkowych sytuacjach uzasadnione jest wymaganie jego spełniania przez każdego z konsorcjantów. Wydaje się, że z taką sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku zamówienia, do którego wykonywania wymagana jest koncesja na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami.

Uprawnienia do prowadzenia określonej zawodowej

W orzecznictwie KIO pojawiały się - na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku (zachowujące co do zasady aktualność i dziś) - opinie, zgodnie z którymi uzasadnione jest wymaganie od każdego z członków konsorcjum uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Dotyczyły one jednak sytuacji, gdy przedmiot zamówienia miał charakter jednorodny oraz obejmował swoim zakresem działalność, której wykonywanie wymagało wpisu do rejestru działalności regulowanej (zob. np. wyrok KIO z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2812/14).

Przeważający jest natomiast pogląd, że wystarczy, aby uprawnienia posiadał jeden z wykonawców (członków konsorcjum). Za niezasadne i nadmierne uznaje się bowiem oczekiwanie, aby w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie legitymowali się odpowiednimi np. koncesjami bez względu na ich udział w realizacji zamówienia publicznego.

Zobacz także
Ogłoszenia różne