Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Agata Hryc-Ląd
20.06.2017 14:04
A A A
Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej (fot. Shutterstock)

Zadbaj o precyzyjnie informacje o odrzuceniu ofert aby uniknąć odwołania.

Pytanie:

Czy opisując powody odrzucenia oferty , wskazuję przyczynę oraz podstawę prawną tej czynności i upubliczniam je w zawiadomieniu o wynikach postępowania? A może nie podaję takich informacji do publicznej wiadomości?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W myśl aktualnie obowiązujących regulacji ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp , braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

- dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zobacz także
Ogłoszenia różne