Podwykonawcy zamówienie publicznego

Renata Dzikowska
03.08.2017 14:48
A A A
Podwykonawcy zamówienie publicznego

Podwykonawcy zamówienie publicznego (Agencja Gazeta)

Dowiedz się, kiedy należy poinformować zamawiającego o podwykonawcach realizujących zamówienie.

Pytanie:

W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego , wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców. Proszę o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez "wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego"?

Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Chodzi w tym przypadku o miejsce znajdujące się w blisko zamawiającego , które może on szeroko kontrolować.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp , w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego , zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca , podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi (o ile wykonawca dysponuje już tymi informacjami).

Roboty budowlane z całego kraju

Podwykonawca zamówienia publicznego

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji zamówienia , a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców , którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

W ust. 1b ww. artykułu wskazano, że zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi .

Zobacz także
Ogłoszenia różne