Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

Marta Mikulska-Nawacka
07.02.2020 08:30
A A A
Roboty budowlane

Roboty budowlane (Fot.shutterstock)

Co do zasady, wykonawca w drugim, uzupełnionym wykazie może wykazać inną osobę niż w pierwotnym, która to będzie potwierdzać pierwotne wymagania.

Pytanie: 

Prowadzimy przetarg nieograniczony na budowę źródeł gazów medycznych oraz roboty budowlane w procedurze odwróconej. W warunkach udziału w postępowaniu postawiono wymóg, zgodnie z którym wykonawca skieruje do realizacji zamówienia kierowników budowy posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach: 

1)????? konstrukcyjno-budowlanej, 

2)????? instalacji sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3)????? w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Każdy z kierowników powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika robót w wymienionych ?specjalnościach. Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymagał złożenia przez wykonawców wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania nimi. 

Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedstawił wykaz 3 kierowników w wymaganych specjalnościach, z tym że jeden z nich nie posiadał 5-letniego doświadczenia. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z tym że w oświadczeniu wstępnym wykonawca potwierdził, że spełnia warunki udziału, ale przedstawił osobę, która nie posiada doświadczenia. W odpowiedzi otrzymaliśmy drugi wykaz zawierający imię i nazwisko zupełnie innej osoby z 5-letnim doświadczeniem. Czy wykonawca na tym etapie postępowania może wymienić osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy? Czy takie działanie oznacza, iż na dzień składania ofert nie spełniał wymagań zamawiającego i podlega wykluczeniu? 

Odpowiedź: 

Co do zasady, wykonawca w drugim, uzupełnionym wykazie może wykazać inną osobę niż w pierwotnym, która to będzie potwierdzać pierwotne wymagania. Pozwala na to art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”. 

W opisanym stanie faktycznym wykonawca został poproszony o złożenie wyjaśnień na skutek których „samouzupełnił” dokument. Wskazać trzeba, że orzecznictwo KIO jest w tym zakresie niejednolite, jednakże niektóre analizowane wyroki uznają taką sytuację za dopuszczalną. 

Marta Mikulska-Nawacka 

Więcej na portalzp.pl

Ogłoszenia różne