Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Marzena Kopacka-Biculewicz
05.08.2021 08:30
A A A
Szpital

Szpital (Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta)

W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części.

Pytanie:

Czy zamawiający, planując budowę kilku budynków o różnym przeznaczeniu tj. budynku utylizacji odpadów, centrum dydaktycznego, nowego gmachu szpitala oraz remont już istniejącego budynku, powinien zsumować ze sobą wartość robót?

Odpowiedź:

W przypadku różnych budynków, o przeznaczeniu tak odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części. Fakt, że roboty budowlane może wykonać jeden podmiot, albo że występuje tu podobny czy ten sam krąg wykonawców, nie przesądza jeszcze o tożsamości tych zamówień. Nie występuje tu bowiem tożsamość przedmiotowa czy funkcjonalna. Wobec tego wartość tych zamówień – w mojej ocenie – nie podlega sumowaniu.

Zamawiający jest zobowiązany ustalić wartość zamówienia z należytą starannością. Jeśli planuje udzielić zamówień podobnych, tożsamych, w ciągu jednego roku budżetowego, może zlecić je w częściach, lecz powinien ich wartości połączyć i każdego z nich udzielać według procedury właściwej dla łącznej wartości. Jednak okoliczność, że roboty budowlane może wykonać jeden wykonawca albo podobny krąg podmiotów, nie przesądza jeszcze o tożsamości zamówień. Aby móc mówić o zamówieniach tożsamych, muszą łącznie wystąpić przesłanki podobieństwa przedmiotowego, podmiotowego i czasowego. Jeśli ich nie ma, to wartość zamówień nie podlega sumowaniu.

Wskazówki UZP

W zakresie grupowania zamówień tożsamych pomocna będzie opinia Urzędu Zamówień Publicznych. Jej autor stwierdza, że w tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak:

podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość),

tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Innymi słowy trzeba ustalić, czy dany rodzaj zamówienia może wykonać w tym samym czasie ten sam wykonawca. Odrębne zamówienia wystąpią w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie można go nabyć u tego samego podmiotu (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego).

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne