Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

Dominika Perkowska, prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej
10.06.2010 06:00
A A A
Pytanie: Organizuję przetarg na dowóz dzieci do szkół. Gmina posiada własny gimbus oraz chce korzystać z autobusu przewoźnika, który będzie świadczył usługi. Wobec tego jak można rozpisać kwotę w formularzu ofertowym: A: cena za 1 km gimbusem, B: cena za 1 km autokarem przewoźnika, czy następnie dać łączną cenę A + B - muszę mieć jedną cenę jako kryterium? Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie dać zapisy do siwz, aby można było np. po upływie roku zmienić lub zmodyfikować plan dowozu lub zmienić cenę za km w przypadku zmian ceny paliwa?

Odpowiedź

Musisz opracować formularz oferty w taki sposób, aby wykonawca określił jedną cenę ofertową za całość wykonanej usługi. Twoja propozycja wskazania cen za poszczególne elementy usługi jest prawidłowa. Natomiast jeżeli chcesz mieć możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia, możesz wskazać w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, a także w umowie wskaźnik waloryzacyjny, w oparciu o który będzie ona modyfikowana. Masz prawo zastrzec w siwz również możliwość modyfikacji planu dowozu, określając zasady i częstotliwość jej wprowadzania.

Oceniając oferty z uwzględnieniem kryterium ceny, musisz znać ogólną wartość całej usługi zaoferowanej przez wykonawców. Dlatego powinieneś tak skonstruować formularz, aby jej wyliczenie było możliwe. W Twoim przypadku najprościej będzie, tak jak proponujesz, rozpisać kwotę z podziałem na dwie części:

- pierwsza to cena za 1 km przewozu dzieci gminnym gimbusem,

- druga to cena za 1 km przewozu dzieci gimbusem przewoźnika.

Następnie musisz określić przewidywaną liczbę kilometrów, jaką będą musiały w czasie obowiązywania umowy przejechać oba rodzaje pojazdów. Przeliczone w ten sposób wartości wykonawca zsumuje i otrzyma jedną kwotę stanowiącą cenę ofertową, którą przyjmiesz do oceny w kryterium cena.

Zmiana kwoty umownej w toku realizacji zamówienia

Jeżeli zamierzasz dopuścić zmianę kwoty umownej w toku realizacji zamówienia, powinieneś przewidzieć to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Najczęściej możliwość dokonania takiej zmiany określa się w stanowiącym element siwz projekcie umowy. W przypadku dopuszczenia zmiany ceny powinieneś wskazać okoliczności i sposób, w jaki będzie dokonywana powyższa zmiana. Powinno to nastąpić poprzez wskazanie odpowiedniego wskaźnika:

- waloryzacyjnego (np. określonego wskaźnika GUS, w tym przypadku najlepiej odnoszącego się do wzrostu cen paliw płynnych) oraz

- terminu, w jakim taka zmiana może zostać dokonana (np. raz do roku czy raz na sześć miesięcy).

Czy jest możliwa zmiana planu dowozu dzieci do szkoły?

Jeżeli chodzi o możliwość zmiany planu dowozu, to jest ona dopuszczalna, ale również powinna być przewidziana w specyfikacji. Wykonawca powinien mieć wiedzę na ten temat już w momencie składania oferty. Powinieneś też określić, kiedy taka zmiana może nastąpić (np. co do zasady raz na semestr oraz w wyjątkowych przypadkach po uprzednim powiadomieniu wykonawcy z trzydniowym wyprzedzeniem).

Podstawa prawna: art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne