Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
29.07.2010 06:00
A A A
Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś, masz 3 rozwiązania.

Pytanie

Nasza jednostka ogłosiła przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę, został wykluczony z postępowania, gdyż nie spełnił warunku udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a jego oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5. Ogłosiliśmy kolejny przetarg nieograniczony. Tym razem nie wpłynęła żadna oferta, więc kolejny raz unieważniliśmy postępowanie. Myśleliśmy, że będziemy mogli zastosować "wolną rękę" i zaprosić wykonawcę do negocjacji, ale po wczytaniu się w treść art. 67 ust. 4 ustawy Pzp kolejny raz ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na to samo szkolenie, nie zmieniając warunków zamówienia. Sprawa będzie prosta, gdy nie wpłynie żadna oferta - zastosujemy "wolną rękę ", ale co będzie, w sytuacji gdy ofertę złoży wykonawca, który nie spełni warunku udziału w postępowaniu i zostanie wykluczony, tak jak to miało miejsce w pierwszym postępowaniu? Czy po raz kolejny zmuszeni będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony? Czy gdy zaistnieje wyżej opisana sytuacja, jest jakieś inne wyjście i inne rozwiązanie tego problemu niż ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość.

Odpowiedź

Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś obecnie, masz 3 rozwiązania.

Rozwiązanie 1

Możesz przeprowadzić następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jako zamawiający możesz udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ustawa nie konkretyzuje przyczyn odrzucenia oferty, dlatego będziesz mógł skorzystać z tej możliwości. Mogłeś zastosować ten tryb już po Twoim pierwszym nieudanym przetargu nieograniczonym.

Rozwiązanie 2

Możesz przeprowadzić następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Możesz je ogłosić, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność treści oferty z siwz) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Warunkiem dodatkowym jest tutaj, aby pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rozwiązanie 3

Możesz przeprowadzić następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego. Zastanów się, czy skonkretyzowane przez Ciebie warunki udziału w postępowaniu nie są zbyt wygórowane, skoro do tej pory nie możesz udzielić zamówienia.

Podstawa prawna: 4.art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759).

Odpowiedź udzielona: 26 lipca 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne