W jaki sposób wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę?

Mariola Kubicka *
21.03.2011 12:39
A A A
Wykonawca może zmienić swoją ofertę na dwa sposoby, natomiast jeśli wykonawca wniesie o zwrot złożonej oferty - zamawiający powinien mu ją zwrócić.

Pytanie

Zwracam się z prośbą o wytłumaczenie art. 84 dot. zmiany lub wycofania oferty, jeżeli w trakcie postępowania zamawiający zmodyfikował siwz, dodając np. załącznik który ma zostać złożony z ofertą, a wykonawca złożył ofertę bez tego załącznika, to czy może przesłać ten załącznik w osobnej kopercie do oferty wcześniej złożonej? Jak wygląda w praktyce ewentualne wycofanie oferty? Czy zwraca się ją czy oferta nie podlega zwrotowi, a jedynie jest wycofana pismem wykonawcy?

Odpowiedź

Wykonawca może zmienić swoją ofertę na dwa sposoby, natomiast jeśli wykonawca wniesie o zwrot złożonej oferty - zamawiający powinien mu ją zwrócić. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana oferty

Odnosząc się do przedstawionej powyżej sytuacji, uprzejmie wyjaśniam, że wykonawca może zmienić ofertę w następujący sposób:

- złoży zamawiającemu oświadczenie o wycofaniu oferty i następnie złoży nową ofertę z wymaganym załącznikiem albo

- złoży oświadczenie o zmianie treści oferty i w odrębnej kopercie przekaże zamawiającemu wymagany załącznik, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty.

Jeżeli wykonawca zdecyduje się na drugi wariant, to powinien oznaczyć kopertę, w której będzie przekazany załącznik, w taki sam sposób jak oznaczył kopertę, w której znajduje się oferta.

Wycofanie oferty

Odnosząc się do kwestii możliwości zwrotu złożonej oferty, w związku ze złożeniem przez wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty, uprzejmie wyjaśniam, że w mojej opinii jeśli wykonawca zwróci się do zamawiającego z wnioskiem o zwrot oferty, to zamawiający powinien wykonawcy ofertę zwrócić. W przyszłości proponuję opisać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób dokonywania zmiany treści oferty przed upływem terminu składania ofert.

Podstawa prawna: art. 84 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne