Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

Jadwiga Wycinka *
28.06.2011 12:39
A A A
W niektórych przypadkach, gdy niemożliwe jest wybranie najkorzystniejszej oferty zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie przetargowe.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu, w którym kryterium oceny ofert była nie tylko cena, lecz także jakość, złożono dwie oferty z taką samą ceną i z identycznym sprzętem. W związku z tym obie oferty uzyskały taką samą ocenę. Nie jest zatem możliwe wybranie oferty na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp. Jakie zatem powinno być dalsze postępowanie zamawiającego?

Odpowiedź

W ustawie Pzp brak jest przepisów regulujących postępowanie zamawiającego, w sytuacji gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny.

W opisanej sytuacji nie można zastosować wprost ani art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, ani art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia. Wydaje się jednak, że jedynym dopuszczalnym postępowaniem zamawiającego w tej sytuacji jest mimo wszystko unieważnienie postępowania. Brak jest bowiem możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym zamawiający powinien unieważnić prowadzone postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 4 i ust. 5, art. 93 pkt 5 i pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia, a nie oficjalne stanowisko UZP.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne