Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Marek Okniński
28.05.2015 11:00
A A A
Prawo zamówień publicznych obowiązuje zamawiającego od wartości 30.000 euro.

Prawo zamówień publicznych obowiązuje zamawiającego od wartości 30.000 euro. (Fot. Shutterstock)

Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto.

Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu odformalizowanie udzielania znacznej ilości zamówień publicznych. Należy zauważyć, że zmiana progu, jak się szacuje, spowoduje wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ok. 25% dotychczas prowadzonych procedur .

W konsekwencji znaczna grupa zamawiających dotychczas zobowiązanych do stosowania zasad zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług nie będzie musiała przestrzegać norm zawartych w tej ustawie. Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują >>

Co w zamian ?

Nowelizacja nie wprowadza przepisów nakazujących zamawiającym, w związku z podniesieniem progu swobodnego wyboru wykonawców, wprowadzenie szczególnych procedur dokonywania wyboru firm realizujących umowy o wartości netto do 126.747,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że podniesienie progu nie oznacza, iż wydatki o wartości do 30.000 euro przestały być zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający po wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych również nastąpił z poszanowaniem zasad konkurencji i zapewnienia oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych Jednolity tekst ustawy Pzp >>

Zasadnicze zmiany w zakresie zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury

Ustawa z dnia 07 lutego 2014 r. uwzględnia również część postulatów środowisk naukowych.

W odpowiedzi na postulaty środowisk naukowych propozycja zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności:

1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych,

2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę,

3. Wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. Przetargi, licytacje komornicze: Aktualne ogłoszenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z całej Polski >>

Natomiast w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe oznacza, że instytucje kultury, w zależności od organu założycielskiego, będą w powyższym zakresie stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dopiero w przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 134.000 euro lub 207.000 euro. Ustawodawca nałożył jednocześnie na zamawiającego prowadzącego działalność kulturalną, który udzieli zamówienia z wyżej przedstawionego zakresu dwa obowiązki:

- po pierwsze - obowiązek zamieszczenia ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

- po drugie - obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Progi przetargowe - definicja w Słowniku Prawa zamówień publicznych >>

Zmiany weszły w życie 16 kwietnia 2014 r.

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Zobacz także
Ogłoszenia różne