Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

Marek Okniński
12.08.2015 09:00
A A A
Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej (fot.Shutterstock)

Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przed dokonaniem czynności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp możliwe jest uprzednie uzyskanie przez zamawiającego wyjaśnień odnośnie zapisów treści oferty*

Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty. Może dotyczyć jedynie wyjaśnienia tego, co już znajduje się w treści oferty.

Powyższe wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 06 marca 2009 r. sygn. akt: I Ca 27/09, który dopuszcza wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP w kontekście art. 87 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy.

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze

Jakkolwiek wyjaśnienia takie nie mogą tworzyć treści oferty, tym nie mniej dopuszczalne jest posłużenie się trybem wynikającym z przepisu art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp dla ustalenia, czy niezgodność treści oferty z treścią swiz ma charakter omyłki. Takie wyjaśnienia nie kształtują treści oświadczenia woli stanowiącego ofertę ponad wymagania zamawiającego , a stanowią jedynie wykładnię takiego oświadczenia (art. 65 § 1 K.c. w związku z art. 14 ustawy Pzp). Potwierdza powyższe wyrok KIO z dnia 04 kwietnia 2013 r. sygn. akt: KIO 662/13, w którym uzasadniano: "Odnosząc się do stanowiska zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, co do procedury wyjaśnienia treści oferty, czy też braku możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Izba stwierdziła, że przeprowadzenie takich wyjaśnień nie prowadziło by do zmiany treści oferty (istotnej) i nie stanowi o niedopuszczalnych negocjacjach z wykonawcą. Jedynie w sytuacji, gdyby odwołujący w ramach tych wyjaśnień wskazał jeszcze inny termin (płatności), a zamawiający dokonałby w tym zakresie korekty oferty odwołującego wówczas takie działanie należałoby zakwalifikować jako naruszenie dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy PZP".

Znajdź przetarg: dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

* Uprawnienie zamawiającego do żądania wyjaśnień treści oferty wynika z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.