Uznanie odwołania do KIO

Marek Okniński
26.10.2015 10:40
A A A
Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO (fot.Shutterstock)

Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.

Uznanie części zarzutów przez zamawiającego, zgodnie z prezentowanym przez KIO podejściem może spowodować, że w przypadku gdy pozostałe zarzuty okażą się bezzasadne koszty rozpatrzenia odwołania poniesie odwołujący.

Powyższe znajduje oparcie w wyroku KIO o sygn. akt: KIO/1611/15.

W przedmiotowej sprawie zamawiający przed rozprawą uwzględnił większość zarzutów wniesionych w odwołaniu i dokonał stosownych zmian w treści siwz . Skład orzekający uznał, że co do nich nie ma już zatem sporu i rozpoznał wyłącznie jeden z zarzutów, którego zamawiający nie uwzględnił. Ponieważ zarzut ten nie znalazł w ocenie KIO potwierdzenia, to skład orzekający jednocześnie oddalił całe odwołanie, a koszty postępowania zasądził od wykonawcy wnoszącego odwołanie.

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Podjętą decyzję skład orzekający uzasadnił poniższą argumentacją:

"W sytuacji, gdy na moment zamknięcia rozprawy nie istnieją kwestionowane czynności czy zaniechania zamawiającego, a co za tym idzie, brak jest faktycznej podstawy sporu. Zarzuty w tym zakresie w odwołaniu podnoszone należy pozostawić bez rozpoznania. Konsekwencją jest rozpoznanie wyłącznie nie uwzględnionych przez zamawiającego zarzutów odwołania i to rozstrzygnięcie o nich decyduje o wyniku rozprawy, znajdują odzwierciedlenie zarówno w sentencji orzeczenia, jak i adekwatnie w rozstrzygnięciu o kosztach postępowania odwoławczego".