Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Marek Okniński
21.12.2015 11:48
A A A
Kopiowanie oferty przetargowej

Kopiowanie oferty przetargowej (fot.Shutterstock)

Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert.

Przepisy ustawy Pzp w art. 8 ust. 1 ustanawiają zasadę jawności, która implikuje szeroki dostęp do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w tym ofert złożonych przez wykonawców .

Wzmocnieniem zasady jawności jest przepis art. 96 ust. 3 Pzp który stanowi, że oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się zainteresowanym od ich otwarcia.

Protokół postępowania o zamówienie publiczne

Uwzględniając powyższe należy jednocześnie mieć na uwadze przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o zamówienie publiczne .*1 Zgodnie z § 5 wskazanego rozporządzenia udostępnienie ofert przetargowych może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odmowa przesłania dokumentów

W związku z powyższym w sytuacji gdy zamawiający odmówi przesłania dokumentów pocztą lub za pomocą drogi elektronicznej wykonawca musi dostosować się do wyznaczonej przez zamawiającego daty i miejsca w którym możliwe jest zapoznanie się z treścią złożonych ofert.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w wyroku KIO z dnia 07 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO 1299/15; 1331/15) zamawiający odmawiając przesłania dokumentów nie ma obowiązku podawania przyczyn odmowy.

Obowiązkiem wykonawcy jest w takim przypadku wydelegowanie osoby/osób, która w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu będzie wstanie zweryfikować prawidłowość ofert złożonych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Patrz: Dz. U. z 2010 roku Nr 223 poz. 1458