Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron?

Marek Okniński
25.01.2019 16:15
A A A
Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej (fot. Shutterstock)

W obowiązującym stanie prawnym za całkowicie bezzasadną uznać należy decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty, której strony nie zostały zaparafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zobowiązują wykonawcę do parafowania przez osobę upoważnioną wszystkich stron składanej przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych[1] są wymogiem formalnym nie mającym wpływu na skuteczność i poprawność składanej oferty.

Powyższe ustalenie ma fundamentalne znaczenie dla oceny prawidłowości działań zamawiającego w sytuacji gdy złożona oferta (lub/oraz jej załączniki) nie zostały parafowane.

Ponieważ brak parafowania stron oferty nie skutkuje jej odrzuceniem  zamawiający nie powinien wzywać wykonawcy w którego ofercie stwierdził wystąpienie tego rodzaju braku do jego uzupełnienia.

W obowiązującym stanie prawnym za całkowicie bezzasadną uznać należy decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty, której strony nie zostały zaparafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Przedstawione stwierdzenie znajduje oparcie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 października 2014 roku (sygn. akt: KIO 2067/14) stwierdzono, że ``niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi zamówienia opisanemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji a więc także i terminu realizacji, jak również innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a co oznacza, iż niezgodność treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tak więc nie może ona dotyczyć uchybień co do jej formy. Uchybieniami co do formy są w szczególności: brak numeracji stron, błędne podpisanie liczby stron oferty, brak parafowania stron oferty lub załączników, brak trwałego spięcia oferty itp.``.

                                                                                                            Autor: Marek Okniński[1] Próg unijny określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.