Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Marek Okniński
24.04.2020 10:49
A A A
Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19

Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19 (shutterstock)

Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do przedsiębiorców zwłaszcza z sektora mikro i mini przedsiębiorczości, co ma istotne znaczenie w minimalizacji negatywnych skutków dla stanu gospodarki wywołanego epidemią COVID-19.

Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno – gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Oprócz rozwiązań wprowadzonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)[1], która istotnie zmieniła między innymi procedury zmiany postanowień realizowanej  umowy o zamówienie publiczne, obecnie proponowane jest dokonanie zmian dotyczących w szczególności:

- uruchomienia, aktualnie zawieszonego, rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą – planowane jest tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania,

- zwiększenia elastyczności w wypłacaniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego,

- wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości,

- ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców.

Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w połowie maja.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

 [1] Znacznie rozszerzonej w zakresie zamówień publicznych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. Dz. U. poz. 568)