Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Marek Okniński
12.02.2021 15:39
A A A
negocjacje

negocjacje (zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego - ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, po za progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego.

Ustawodawca w przepisach Prawa zamówień publicznych[1] obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku wprowadził między innymi rozwiązania mające zwiększyć zainteresowanie zamawiających podejmowaniem decyzji o prowadzeniu negocjacji z przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2].

Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w szczególności efektywność wydatkowanych środków publicznych.

Ustawodawca wprowadzając możliwość negocjacji nie pominął kwestii sprawnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dlatego też:

a)      nie określił wymogu obligatoryjności prowadzenia negocjacji – zamawiający po otrzymaniu ofert (tzw. podstawowych/pierwotnych) może zdecydować o braku prowadzenia negocjacji jeżeli uzna, że zaoferowane warunki realizacji zamówienia są satysfakcjonujące lub np. gdy została złożona tylko jedna oferta. Wiążące są wówczas warunku przedstawione przez oferentów w złożonych ofertach.

b)      terminy prowadzenia negocjacji określa zamawiającywykonawcy, którzy złożyli oferty zobowiązani są przyjąć je do wiadomości przy czym ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom nie wzięcie udziału w negocjacjach. Z powodu nie przystąpienia przez wykonawców do negocjacji ich oferty podstawowe nie mogą zostać odrzucone. Wykonawcy mogą bowiem zdecydować, że chcą uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu tylko z podstawową ofertą złożoną przed negocjacjami, która staje się przy takiej decyzji wykonawcy jego ofertą ostateczną.

c)      nie narzucił formy i miejsca prowadzenia negocjacji. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwe jest prowadzenie negocjacji zarówno z bezpośrednim udziałem przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego zorganizowanym w siedzibie zamawiającego jak i w formie połączenia online lub telefonicznego.

Uwzględniając powyższe należy jednocześnie mieć na uwadze, że w przepisach Prawa zamówień publicznych zastrzeżono zakaz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ramach prowadzonych negocjacji. Oferta dodatkowa może dotyczyć tylko elementów podlegających ocenie w ramach pierwotnie przyjętych kryteriów oceny ofert oraz nie może być mniej korzystna niż oferta podstawowa.

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, po za progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego.

Z fakultatywnych negocjacji warto korzystać przy zamówieniach na konkurencyjnym rynku, tam gdzie możliwość złożenia ofert dodatkowych przez podmioty konkurujące o uzyskanie zamówienia publicznego może doprowadzić do zmniejszenia (np. finansowych) oczekiwań wykonawców.

                                                                                                    Autor: Marek Okniński

[1] ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

[2] patrz: art. 252 pkt. 2 ustawy PZP.