Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Marek Okniński
17.10.2021 21:05
A A A
Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp (Fot. Shutterstock)

Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:

  1. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają          odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE. Zgodnie z wskazanymi przepisami dyrektyw UE, jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, instytucie zamawiające mogą - chyba, że przepisy krajowe wdrażające niniejsza dyrektywę stanowią inaczej - zażądać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem, że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości.

Ustawa Prawo zamówień publicznych przenosząc do Polskiego porządku prawnego wskazane regulacje dyrektyw UE przesądziła, że mają one zastosowanie do sytuacji, w której wykonawca:

  1. nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
  2. są one niekompletne:
  3. zawierają błędy:
  4. wymagają wyjaśnienia ich treści.

Dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały, zatem objęte tzw. oświadczenie własne wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu. Oświadczenie własne wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, składane jest wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo z ofertą i stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, a zatem nie są to dc facto podmiotowe środki dowodowe sensu stricto w czasie złożenia oferty. W przypadku niezłożenia tego oświadczenia zamawiający obligatoryjnie wzywa wykonawcę do jego złożenia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP.

Użycie w przepisie art. 128 ust. 1 PZP kategorycznego sformułowania „wzywa" oznacza, że zamawiający nie mą dowolności w stosowaniu tego przepisu. Jeśli w określonym stanie faktycznym zostanie spełniona jedna z przesłanek warunkująca stosowania tego przepisu, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do odpowiednio złożenia, poprawienia lub uzupełnienia stosownych oświadczeń lub dokumentów.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 PZP w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. Oznacza to, że środki te powinny obrazować bieżącą sytuację podmiotową wykonawcy na dzień złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, a jednocześnie powinny potwierdzać, że na ten dzień stan w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nie uległ zmianie i ma charakter ciągły w stosunku do stanu z dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

                                                                                   Autor: Marek Okniński