Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Marek Okniński
12.11.2021 09:00
A A A
Oświadczenie o konflikcie interesów - w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp

Oświadczenie o konflikcie interesów - w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp (123RF)

Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów[1].

Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem Dyrektywy, pod pojęciem konfliktu interesów należy rozumieć każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Na gruncie polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe realizowane jest między innymi poprzez obowiązek składania oświadczeń o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP.

Wskazany na wstępie katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia, jest co zrozumiałem otwarty, budzi jednak wątpliwości czy przykładowo osoba sporządzająca kosztorys inwestorski lub dokonująca oszacowania wartości zamówienia w inny sposób, powinna złożyć oświadczenie wskazane w art. 56 ust. 4 ustawy PZP.

W tym miejscu należy odwołać się do brzmienia art. 56 ust. 1 ustawy PZP, który nie obliguje do złożenia oświadczenia przez osoby biorące udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia. W konsekwencji osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego a niemające jednocześnie wpływu na jego wynik i niewykonujące czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania nie są zobowiązane do złożenia oświadczeń o których mowa art. 56 ust. 4 PZP.

Reasumując: co do zasady należy przyjąć, że zobowiązaną do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP nie będzie osoba opracowująca kosztorys inwestorski lub dokonująca określenia szacunkowej wartości zamówienia ponieważ wskazana czynność nie jest  elementem prowadzenia postępowania a jedynie dotyczy jego przygotowania.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.