Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

Marcin Melon
13.07.2009 11:19
A A A
Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.

Pewien burmistrz ogłosił przetarg na budowę sali gimnastycznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z przepisem art. 93 ust.3, zawiadomił wykonawców o wyniku postępowania. Informacje te opublikował na stronie internetowej a następnego dnia przesłał faksem do wykonawców. Jeden z nich postanowił złożyć protest. Jednak termin na jego wniesienie liczył się nie od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej, lecz od momentu otrzymania stosownego pisma faksem. Czy słusznie? Od chwili otrzymania pisma, a nie opublikowania informacji o decyzji zamawiającego na stronie internetowej, należy liczyć termin na wniesienie protestu - orzekli arbitrzy w wyroku. (sygn. UZP/ZO/0-860/07).

Należy pamiętać, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Natomiast z treści art. 27 ust. 1 ustawy Pzp wynika jedynie, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem zamawiającego. Opublikowanie informacji na stronie internetowej nie czyni zadość obowiązkom wskazanym przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy.

W sytuacji, w której unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego np. zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią ogłoszenia i SIWZ wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.