Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Marek Okniński
02.08.2010 06:00
A A A
W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w sposób bezpośredni nie określa konsekwencji jakie wynikają dla zamawiającego w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która realizowała umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zatem jeżeli przepisy wskazanej ustawy nie określają sposobu postępowania, zastosowanie znajduje art. 14 Prawa zamówień publicznych, który odsyła do przepisów Kodeksu Cywilnego.

Normy prawne odnoszące się do zlecenia określono w Księdze Trzeciej (art. 734- 751) KC. W odniesieniu do śmierci zleceniobiorcy (a za takiego należy uznać osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności realizuje zamówienie publiczne zastosowanie znajduje art. 748 KC który stanowi, iż w braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Na podstawie art. 748 KC stwierdzić należy, iż śmierć przyjmującego zlecenie powoduje wygaśnięcie zawartej umowy.

Powyższa sytuacja następuje, jeżeli w zawartej umowie nie zamieszczono klauzuli, iż zlecenie nie wygasa z chwilą śmierci zleceniodawcy, a obowiązki dotychczasowego zleceniobiorcy przejmuje osoba wskazana w tej umowie. Jednak tego rodzaju zapisy są niezmiernie rzadko stosowane, a to oznacza, że zawarta umowa wygasła ze śmiercią zleceniobiorcy (wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą).

Wygaśnięcie umowy oznacza, że zamawiający powinien wybrać nowego wykonawcę pozostałej części zamówienia. Jeżeli wartość części zamówienia pozostałej do wykonania nie przekracza równowartości 14.000 euro zamawiający może wybrać wykonawcę pozostałych prac, korzystając z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy wartość części zamówienia pozostałej do wykonania przekracza równowartość 14.000 euro, wybór nowego wykonawcy musi zostać poprzedzony przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego w jednym z trybów przewidzianych w art. 10 Prawa zamówień publicznych. W szczególności zamawiający może rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)