Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

Marek Okniński
09.08.2010 06:00
A A A
Czy wykonawca ma prawo zastrzec kosztorys ofertowy, a jeżeli jest to działanie bezprawne to czy należy odrzucić wykonawcę, czy też możliwe jest np. wezwanie wykonawcy do złożenia kosztorysu pozbawionego klauzuli zastrzeżone ?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji zawiązanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tylko w przypadkach określonych w ustawie. Ograniczeniem zasady jawności jest klauzula zawarta w art. 8 ust. 3. Wskazany przepis stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przywołanym w treści art. 8 ust. 3 przepisem dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Wskazana ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów.

Stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W tym miejscu należy odnieść się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 03 października 2000 r. (I CKN 304/00) w którym określono, iż informacja (wiadomość) "nie ujawniona do wiadomości publicznej" to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód są zainteresowane w jej posiadaniu. Taka informacja podpada pod pojęcie "tajemnicy", kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, może ona być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. Informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano. "Tajemnica" nie traci zaś swego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone koło osób, zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy przedsiębiorstwa lub inne osoby, które przedsiębiorca wtajemnicza w proponowany im interes.

Wskazana teza wyroku Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy możliwym jest zastrzeżenie kosztorysu ofertowego. Zauważmy, że kosztorys ofertowy zawiera ceny realizacji zamówienia. Zatem są to informacje podlegające upublicznieniu zgodnie z art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Uwzględniając powyższe należy jednoznacznie stwierdzić, iż kosztorys ofertowy nie może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający stwierdzając, że wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje, które nie podlegają takiemu zastrzeżeniu nie ma podstaw prawnych do wezwania wykonawcy aby przedstawił nowy, niezastrzeżony dokument - w analizowanej sytuacji nowy kosztorys ofertowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163).