Rażąco niska cena części oferty przetargowej

Ksenia Latos
14.11.2017 12:30
A A A
Rażąco niska cena części oferty przetargowej

Rażąco niska cena części oferty przetargowej (Agencja Gazeta)

Rażąco niska cena stanowi podstawę do odrzucenia oferty przetargowej. Jak postępować w przypadkach, gdy zawyżone koszty dotyczą tylko części oferty?

Pytanie:

Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składowej części oferty tj. depozytora na klucze w przetargu na remont obiektu. W procedurze przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca wyjaśnił, iż pozycja w kosztorysie faktycznie została niedoszacowana (przedstawił ofertę producenta depozytorów, która zawiera wyższą niż oferowana cenę). W żaden sposób nie udowodnił, że część składowa oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny, a wręcz ją potwierdził. Jednocześnie zaznaczył, iż powstałą z niedoszacowania różnicę jest w stanie pokryć z założonego w ofercie ogólnego zysku. Oświadczył także, że zaoferowana cena składowa oferty nie wskazuje na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp , ponieważ złożone wyjaśnienia potwierdziły rażąco niską cenę części składowej oferty?

Roboty budowlane z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający nie powinien odrzucać oferty, jeżeli nie ma wątpliwości co do pozostałych pozycji kosztorysu i względem łącznego wynagrodzenia. Cena depozytora na klucze nie jest istotną częścią składową oferty , jeśli wziąć pod uwagę, że przedmiotem postępowania są roboty budowlane. W związku z tym nie zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty . Zamawiający dysponuje w tym zakresie bardziej szczegółowymi informacjami i powinien porównać stosunek ceny depozytora do ceny całej oferty. Jeśli w ramach wynagrodzenia kosztorysowego przewiduje się określoną liczbę depozytorów, zaistniała sytuacja tym bardziej nie będzie mieć znaczenia z punktu widzenia ewentualnej rażąco niskiej ceny i realizacji całości przedmiotu zamówienia

Rażąco niska cena - opinia KIO

Zgodnie z wyrokiem KIO z 18 października 2016 r. (sygn. akt KIO 1855/16): "chociaż co do zasady pojęcie rażąco niskiej ceny odnosi się do całości przedmiotu zamówienia, to w uzasadnionych przypadkach obowiązek badania oferty w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. może dotyczyć poszczególnych cen jednostkowych, jako elementów, które będą służyć do ustalenia ostatecznej ceny. Zamawiający powinien zbadać ceny kosztorysowe wyraźnie niższe od cen rynkowych, aby wyeliminować możliwość zaoferowania cen nierealnych, które mogą wpływać negatywnie na ostateczną realizację przedmiotu zamówienia ".

Znajdź przetarg dla swojej firmy

Szacowanie wartości zamówienia

Powyższy wyrok wskazuje na konieczność badania cen kosztorysowych w określonym celu - mianowicie sprawdzenia możliwości realizacji całości przedmiotu zamówienia . W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że niedoszacowanie jednej z drobnych pozycji nie będzie mieć znaczenia ani dla realizacji całości zamówienia, ani nie wpłynie na konkurencję w postępowaniu . Odrzucenie oferty z powodu niedoszacowania jednostkowej pozycji wydaje się środkiem nieproporcjonalnym i nadmiernym.

Zobacz także
Ogłoszenia różne