Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Kancelaria Zamówień Publicznych
07.11.2017 15:14
A A A
Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych (Agencja Gazeta)

Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?

Zgodnie z treścią art. 41 pkt 7 ustawy  Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Dotychczasowa doktryna oraz orzecznictwo stały na stanowisku, że w tym zakresie nie jest wystarczające odwołanie się w ogłoszeniu o zamówieniu do przepisów ustawy, czy też postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowe stanowisko mogło być egzekwowane bowiem dotychczasowe wzory standardowych formularzy na podstawie których zamawiający byli zobowiązani przygotować ogłoszenie o zamówieniu przekazywane następnie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nie zawierały ograniczeń w tym zakresie.

Znajdź przetarg dla swojej firmy

Wzór formularzy

Zmiana powyższego stanu faktycznego nastąpiła z wejściem w życie wzorów standardowych formularzy, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). Obecne formularze zawierają limity znaków w poszczególnych sekcjach, które w zależności od sekcji wynoszą od 400 do 4 000 znaków. Tym samym, w zależności od stawianych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu czy też określania przesłanek dotyczących wykluczenia wykonawcy i związanych z tym ilości informacji, może dojść do sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od zamawiającego nie jest on w stanie zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkich wymaganych informacji.

Słownik Pzp

Odesłanie siwz

W takiej sytuacji uznać należy, że odesłanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, w całości lub w części do odpowiednich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przepisów ustawy Pzp jest działaniem prawidłowym, nie naruszającym zasad i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Takie postępowanie znajduje oparcie w stanowisku Ministerstwa Rozwoju przygotowanym w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych, które zostało skierowane do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych.