Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

Marek Okniński
28.11.2017 08:41
A A A
Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania (Agencja Gazeta)

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdza uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego.

Twierdzenie, że odwołujący który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie przekraczającej sumę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia , nie ma interesu prawnego uprawniającego go do wniesienia odwołania nie znajduje oparcia w orzecznictwie KIO również w przypadku gdy Zamawiający nie posiada dodatkowych środków, a większość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pozyskuje z funduszy unijnych i nie ma możliwości zwiększenia kwoty tak, aby mógł sfinansować przedmiot zamówienia w wysokości kwoty wynagrodzenia przedstawionej w ofercie odwołującego.

Opinia KIO

Uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego potwierdza orzecznictwo KIO [1]. Składy orzekające dla poparcia powyższej argumentacji wskazują w szczególności, że przekroczenie przez ofertę wykonawcy składającego odwołanie kwoty jaką zamawiający może w danym postępowaniu przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego nie wyczerpuje żadnej z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, których zamknięty katalog Ustawodawca zawarł w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . W konsekwencji uprawnionym i zgodnym z obowiązującym stanem prawnym jest pogląd zgodnie z którym odwołujący mają interes we wniesieniu odwołania nawet jeśli cena ich oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zamówienia.

Przetargi z całej Polski

Uprawnienie do złożenia odwołania

Uprawnienie do złożenia odwołania w takiej sytuacji zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [2], który orzekł, iż "Dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji, zmienioną dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007r., należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a instytucja zamawiająca wydała jednocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o odrzuceniu oferty jednego z oferentów i o udzieleniu zamówienia drugiemu, odrzucony oferent , który zaskarżył obie te decyzje, powinien mieć możliwość żądania wykluczenia oferty wygrywającego oferenta, w związku z czym pojęcie <> w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 92/13, zmienionej dyrektywą 2007/66, może w danym razie dotyczyć ewentualnego wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ."

Podstawa prawna                                                                                        

[1] Przykładowo patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07 lipca 2017 r. sygn. akt: KIO 1222/17; 1224/17 [2] Przytoczono wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2017 r., sygn. C-131/16 Archus et Gama.