Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wobec powyższego wykonawca, który zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień w zakresie ceny realizacji zamówienia musi brać pod uwagę dyspozycję art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Konsekwencją powyższego jest obowiązek dołożenia należytej staranności w sporządzaniu odpowiedzi na wezwanie przez wykonawcę, aby przekazane wyjaśnienia i dowody jednoznacznie uzasadniały wysokość zaoferowanej ceny realizacji zamówienia publicznego, były przekonujące i wiarygodne.

Składając wyjaśnienia wykonawca nie ma obowiązku każdorazowego załączania dowodów potwierdzających prezentowane argumenty.

Powyższą tezę potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2018 r. sygn.. akt: 1453/2018, w którym Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego w zakresie każdorazowego obowiązku przedkładania dowodów na okoliczność kosztów pracy, w szczególności oczekiwania załączania do wyjaśnień umów o pracę jako dowodów potwierdzających przekazane wyjaśnienia.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie sposób z góry przesądzać czy w okolicznościach konkretnej sprawy konieczne jest przedstawianie wraz z wyjaśnieniami stosownych dowodów czy też wystarczające będzie tylko wskazanie i powołanie określonych informacji.

Wobec powyższego jeżeli zamawiający nie sprecyzuje wezwania, wykonawca w ramach składanych wyjaśnień winien przedkładać jedynie takie dowody, które jego zdaniem uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia. Jeżeli złożone wyjaśnienia rozwieją wątpliwości zamawiającego, a szczegółowa kalkulacja przedstawia realne stawki rynkowe kosztów pracy, czy też wynagrodzenia, wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia konkretnych umów o pracę. Gdyby wykonawca prezentował wartości zaniżone lub z pogranicza minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych osób z personelu wtedy faktycznie zasadne byłoby potwierdzenie w postaci załączenia stosownych umów. Natomiast w sytuacji, gdy prezentowane stawki są rynkowe nie sposób wymagać, aby podmiot załączał każdorazowo do wyjaśnień - jako dowody potwierdzające - owe umowy.