Partnerzy serwisu:
Czy można zmienić parametry ofertowe produktu opisane w w warunkach zamówienia? A jeśli nie - jakie są podstawy prawne?

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert między innymi w zakresie potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z produktami oferowanymi przez składającego ofertę[1]. 

Ustawodawca ograniczył jednak możliwość prowadzenia, w ramach udzielanych wyjaśnień, negocjacji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odnośnie zapisów złożonej oferty.

Zasada !

Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe po zaoferowaniu przez wykonawcę? innego przedmiotu zamówienia niż wymagany przez zamawiającego, w tym przedmiotu nieodpowiadającego wymaganiom określonym w warunkach zamówienia (np. zaoferowanie urządzeń o innych funkcjonalnościach niż wymagane przez zamawiającego, przedłożenie dokumentów przedmiotowych (próbek), które nie potwierdzają? , że produkt spełnia określone przez zamawiającego wymogi, przedłożenie dokumentów przedmiotowych do innych urządzeń niż zaoferowane przez wykonawcę?, przedstawienie w ofercie wstępnej odmiennego urządzenia niż oczekiwane przez zamawiającego.

Powyższe w pełni koresponduje z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku z dnia 20 grudnia 2021 r. (sygn. akt KIO 3555/21) podkreślono, iż „Oferta niespełniająca merytorycznych wymagań określonych w SWZ podlega odrzuceniu i - z wyjątkami dotyczącymi poprawienia omyłek - nie może zostać na etapie badania ofert zmieniona, w celu doprowadzenia jej treści do zgodności z oczekiwaniami zamawiającego. Wszelkie uzupełnienia dokumentów czy składane przez wykonawcę wyjaśnienia muszą mieścić się w granicach złożonej oferty i mogą służyć wyłącznie do wykazania prawidłowości jej treści, zakazane jest natomiast oferowanie w tej drodze świadczeń o innych parametrach czy właściwościach, niż wynikające ze złożonej oferty - działanie takie godziłoby w podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych określone w art. 16 pkt 1 i pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych".

       Autor: Marek Okniński

[1] art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

 • Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

  specyfikacja warunków zamówienia
  Marek Okniński
  Uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne.
  Oferta przetargowa
 • Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  kary umowne
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.
  Nowa ustawa Pzp - Covid-19