Partnerzy serwisu:
Przesłankami do ustanowienia kuratora w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Czy należy na to wykazać odpowiednie dowody?

Zazwyczaj w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik występuje osobiście lub przez pełnomocnika. Jednak czasami zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają występowanie dłużnika osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Wtedy, aby postępowanie mogło się toczyć w dalszym ciągu bez przeszkód oraz ze względu na ochronę interesów dłużnika, konieczne jest ustanowienie dla dłużnika kuratora.

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym - przesłanki jego ustanowienia

Przesłankami do ustanowienia kuratora w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Należy wykazać poprzez odpowiednie dowody, że dłużnik nie jest obecny w postępowaniu i miejsce jego pobytu nie jest znane.

Przesłanka, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane jest spełniona wtedy, gdy osoba mająca konkretny adres zamieszkania nie jest pod tym adresem znana i mimo podjętych działań nie zdołano uzyskać żadnych wiadomości o miejscu pobytu dłużnika. Jednak osoba przebywająca za granicą kraju w znanym miejscu, nie może być uznana, jako nieznana z miejsca pobytu.

Wniosek o ustanowienie kuratora składa wierzyciel, a w sprawach, gdy egzekucja toczy się z urzędu, kuratora ustanawia się z urzędu bez wniosku.

Kuratora ustanawia sąd ogólnej właściwości dłużnika. Zwykle będzie to sąd rejonowy, przy którym działa komornik właściwy do przeprowadzenia egzekucji, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika, który będzie podejmował czynności poza swoim rewirem.

Kto może być kuratorem w postępowaniu egzekucyjnym?

Kuratorem powinna zostać osoba zaznajomiona ze sprawą lub osoba wykonująca zawód zaufania publicznego oraz zdolna i uprawniona do zastępowania stron tj. adwokat lub radca prawny.

Sąd egzekucyjny, sprawuje nadzór nad kuratorem. Kurator obowiązany jest reprezentować dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym oraz podejmować wszelkie czynności niezbędne do obrony praw dłużnika. Powinien odbierać pisma, wnosić powództwa przeciwegzekucyjne oraz środki zaskarżenia.

Nieustanowienie kuratora stanowi przeszkodę w dalszym prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Ponadto organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.

Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego albo - w zakresie, w jakim dotyczy ono praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej - zarządcy sukcesyjnego, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora, chyba że egzekucja dotyczy roszczeń wynikających z działalności gospodarczej, a został ustanowiony zarząd sukcesyjny.

 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  umorzenie postępowania
  dr Tomasz Góra
  Kiedy następuje umorzenie postępowania komorniczego? Czym skutkuje? Na czyj wniosek może być umorzone postępowanie komornicze?
  Sala sądowa
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

  Licytacje, upadłości, restrukturyzacje
  dr Tomasz Góra
  Komornicy sądowi mają już dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Mogą tam na przykład ujawniać informacje o dłużnikach alimentacyjnych.
  Siedziba Krajowego Rejestru Dłużników we Wrocławiu
 • Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu

  zabezpieczenie roszczeń
  dr Tomasz Góra
  Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ma chronić powoda lub przyszłego wierzyciela przed wyzbyciem się majątku przez pozwanego lub przyszłego dłużnika.
  Budynek nr 5 'aresztowany' przez sąd jako zabezpieczenie roszczeń