Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy jest takim samym funkcjonariuszem, jak poseł, senator albo sędzia. Co grozi za czynną napaść na komornika? Ile lat w więzieniu może spędzić ten, kto naruszy nietykalność cielesną komornika?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i pełniącym służbę publiczną. Jako organ pomocniczy sądownictwa podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik jest też organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

W świetle przepisów Kodeksu karnego komornik sądowy - jako funkcjonariusz publiczny - jest tako samo traktowany jak m.in.:

  • poseł, senator, radny
  • poseł do Parlamentu Europejskiego

- sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca (art. 115 par. 13 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym").

Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym podlegają surowszej odpowiedzialność karnej na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Kodeks karny: co grozi za naruszenie nietykalności cielesnej komornika?

Zgodnie z art. 222 par. 1 Kodeksu karnego, kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

W myśl art. 223 par. 1 Kodeksu karnego, kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W treści par. 2. wspomnianego wyżej artykułu ustawodawca zaznaczył, że jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kodeks karny: Ile lat w więzieniu posiedzi, kto znieważy komornika?

Zgodnie z art. 224 par. 1 Kodeksu karnego, kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z treści par. 2. powyższego artykułu wynika, że tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

Zgodnie z art. 226 par 1 Kodeksu karnego, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z art. 231a Kodeksu karnego, z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.